Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

ĐƯỜNG TA ĐIĐường ta đi vầng dương luôn rực sáng
Nẽo ta về hạnh phúc mãi ngàn năm
Cõi Phương Tây sáng sủa tợ trăng rằm 
Là cõi của Di Đà vùng đất Phật.............!
Lòng từ bi thương người không đánh mất 
Mà từ xưa Thái Tử dạy cho ta 
Tên của Ngài là đó Phật Thích Ca 
Đã thành Phật từ xưa bên Ấn Độ
Cõi trần gian trăm năm là một thuở 
Nên khuyên ta tất cả phải tu hành 
Niệm Di Đà ta ráng niệm cho rành 
Thì sẽ được sống coi Tiên với Thánh 
Đức Di Lạc Từ Bi ai dám sánh 
Ngài sẽ cùng Phật Thánh cứu trần gian
Trong tương lai là Giáo Chủ Địa Đàng 
Ngài cai quản chúng sanh thời Mạc Pháp 
Ngài đẹp lắm đâu phải là mập mạp 
Như loài người vẽ tượng tượng mà ra 
Nhiệm vụ của Ngài như lời Phật Thích Ca 
Độ tất cả hiền nhân thành Phật Đạo  ! 
Ai trí huệ hiểu đời cho thấu đáo 
Đức của Ngài vô lượng Tánh Từ Bi 
Tu theo Ngài sau chắc được thoát ly 
Thoát sáu nẽo luân hồi cùng sanh tử 
Trời sai Ngài hạ sanh và cứu độ 
Cho những ai biết cải dử về lành 
Mà tu tâm dưởng tánh để tu hành
Sau đắc quả ngồi tòa sen ngàn lá 
Đường ta đi băng núi rừng biển cả
Trong thời kỳ xá tội khắp trần gian
Ai biết khôn trở gót đến Phật Đàng 
Sẽ vĩnh viễn an vui miền Cực Lạc !

Phật Di Lạc nói rằng "Trời sai ta hạ sanh 
cứu đời khổ đau" (kinh Di Lạc , Trời là 
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế là Đấng Tạo
Hóa Chúa Tể Càng Khôn Vũ Trụ với ba ngàn
Thế Giới này do Ngài cùng Phật Mẫu là Mẹ 
của toàn thể chư Phật Thánh Tiên lãnh đạo
vũ trụ này đó)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét